+A -A

واگذاری انشعاب آب

شرح خدمت :

واگذاري انشعاب آب عبارتست از :

در دسترس قراردادن و فراهم بودن امکان برداشت و استفاده آب از شبکه آبرسانی توسط انشعاب آب و وسایل اندازه گیري ( کنتور ) ، با ظرفیت مشخص و با فشار متعارف و کیفیت مناسب در نقطه تحویل ، اعم از اینکه مشترك از این ظرفیت استفاده نماید یا ننماید.( بر اساس مفاد بند 23-4 الی 25-4 آیین نامه عملیاتی شرکت )

مدارک مورد نیاز :

1- اصل کارت ملی مالک.

2- اصل پروانه ساختماني معتبر یا مدرک پایان کار ساختمان و یا ارائه نامه شهرداری.

توضیح 1 : به درخواست هایی که فاقد پروانه ساختمانی معتبر یا پایان کار و یا نامه شهرداری باشند تحت هیچ شرایطی رسیدگی نخواهد شد.

توضیح 2 : متقاضیانی که فاقد پروانه معتبر ساختمانی باشند باید با کد رهگیری که پس از ثبت درخواست از طریق سامانه در اختیار آنها قرار خواهد گرفت،به حساب کاربری خود مراجعه و از لینک دریافت معرفینامه شهرداری، معرفینامه مربوطه را دانلود، پرینت و حضوراً به شهرداری مربوطه مراجعه و پس از اخذ مجوز لازم از شهرداری، برای ادامه فرآیند خرید انشعاب نامه شهرداری را از طریق حساب کاربری خود بارگذاری و ارسال نمایند تا مجدداً در نوبت خرید انشعاب قرار گیرند. 

توضیح 3 : نامه های ارسال شده از شهرداری، مورد استعلام قرار خواهند گرفت و در صورت معتبر بودن به درخواست متقاضی رسیدگی خواهد شد.

توضیح 4 : متقاضی باید نامه شهرداری را نزد خود نگهداری نموده و در هنگام ارزیابی به ارزیاب تحویل نموده و رسید دریافت نماید.

3- اصل سند مالكيت يا قولنامه (در صورت داشتن قولنامه بنگاهی رسمی، تعهد محضری الزامي است).

توضیح : متقاضیانی که قولنامه دارند باید پس از دانلود فرم تعهد محضری به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و پس از ثبت تعهد و تکمیل فرم، به حساب کاربری خود در سامانه مراجعه و فرم تکمیل شده در دفاتر اسناد رسمی را از طریق لینک تعهد محضری بارگذاری و ارسال نمایند.

4- برای افرادی که تحت پوشش ارگانها و نهادهای حمایتی (کمیته امداد امام خمینی (ره) بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثار گران و ...) هستند، ارائه اصل نامه از ارگان یا نهاد مربوطه جهت استفاده از تخفیفات قانونی الزامی می باشد.

توضیح 1 : نامه ارائه شده پس از صحت سنجی و استعلام از ارگان مربوطه در پرونده متقاضی ثبت خواهد شد.

توضیح 2 : طبق قانون متقاضیان تحت حمایت ارگان ها فقط برای یک بار مجاز به استفاده از تخفیفات در خرید انشعاب می باشند و در درخواست های بعدی تخفیفی لحاظ نخواهد شد.

توضیح 3 : برای متقاضيان اخذ انشعاب مساجد، حسينيه و دارالقران اخذ گواهی از اداره اوقاف و امور خيريه الزامی می باشد .

5- مراجعه به سازمان نظام مهندسي ساختمان براي متقاضيان خريد انشعاب براي آپارتمانهاي 4 طبقه به بالا و دريافت مجوز از سازمان مذكور قبل از خريد انشعاب و ارائه آن به امور آب و فاضلاب الزامي مي باشد.

6- ارائه پروانه بهره برداری براي انشعابات صنعتی و مجوز کسب يا پروانه ساخت برای انشعابات تجاری که در آن نوع کاربری قيد شده باشد، الزامي مي باشد.

7- قبض آب ملک مجاور

تعرفه ها و هزینه ها :

تعرفه ها و هزینه ها

مدت زمان ارائه خدمت :

هفت روز به شرط تکمیل مدارک و مستندات و پرداخت به موقع حق انشعاب

مراحل ارائه خدمت(گردش کار) :

- مراجعه متقاضی به پورتال یا دفاتر پیشخوان دولت

- تکمیل و ارسال فرم درخواست خدمت و مستندات دریافتی از متقاضی براي شرکت آبفا از طریق پورتال یا پست

- بازدید از محل ملک متقاضی

- تائید امکان فنی واگذاري انشعاب آب توسط دفتر فنی شرکت

- محاسبه و تعیین حق انشعاب و هزینه هاي عمومی برقراري انشعاب آب

- دریافت وجه

- تشکیل پرونده انشعاب آب و تخصیص شماره اشتراک به انشعاب

- ابلاغ لیست نصب انشعاب به پیمانکار نصب / مامور شرکت و ناظر نصب انشعاب آب

- حفاري و نصب انشعاب

فلوچارت مراحل ارائه خدمت

قوانین و مقررات :

- آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه هاي آب و فاضلاب

- بخشنامه های ابلاغی توسط وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

- بخشنامه های ابلاغی توسط هیئت مدیره شرکت

خلاصه شناسنامه خدمت

عنوان خدمت : واگذاری انشعاب آب شناسه خدمت : ۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۰
نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G۲C ) خدمت به کسب و کار (G۲B) خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G۲G)
شرح خدمت :

واگذاري انشعاب آب عبارتست از :

در دسترس قراردادن و فراهم بودن امکان برداشت و استفاده آب از شبکه آبرسانی توسط انشعاب آب و وسایل اندازه گیري ( کنتور ) ، با ظرفیت مشخص و با فشار متعارف و کیفیت مناسب در نقطه تحویل ، اعم از اینکه مشترك از این ظرفیت استفاده نماید یا ننماید.( بر اساس مفاد بند 23-4 الی 25-4 آیین نامه عملیاتی شرکت )

مدارک مورد نیاز:

1- اصل کارت ملی مالک.

2- اصل پروانه ساختماني معتبر یا مدرک پایان کار ساختمان و یا ارائه نامه شهرداری.

توضیح 1 : به درخواست هایی که فاقد پروانه ساختمانی معتبر یا پایان کار و یا نامه شهرداری باشند تحت هیچ شرایطی رسیدگی نخواهد شد.

توضیح 2 : متقاضیانی که فاقد پروانه معتبر ساختمانی باشند باید با کد رهگیری که پس از ثبت درخواست از طریق سامانه در اختیار آنها قرار خواهد گرفت،به حساب کاربری خود مراجعه و از لینک دریافت معرفینامه شهرداری، معرفینامه مربوطه را دانلود، پرینت و حضوراً به شهرداری مربوطه مراجعه و پس از اخذ مجوز لازم از شهرداری، برای ادامه فرآیند خرید انشعاب نامه شهرداری را از طریق حساب کاربری خود بارگذاری و ارسال نمایند تا مجدداً در نوبت خرید انشعاب قرار گیرند. 

توضیح 3 : نامه های ارسال شده از شهرداری، مورد استعلام قرار خواهند گرفت و در صورت معتبر بودن به درخواست متقاضی رسیدگی خواهد شد.

توضیح 4 : متقاضی باید نامه شهرداری را نزد خود نگهداری نموده و در هنگام ارزیابی به ارزیاب تحویل نموده و رسید دریافت نماید.

3- اصل سند مالكيت يا قولنامه (در صورت داشتن قولنامه بنگاهی رسمی، تعهد محضری الزامي است).

توضیح : متقاضیانی که قولنامه دارند باید پس از دانلود فرم تعهد محضری به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و پس از ثبت تعهد و تکمیل فرم، به حساب کاربری خود در سامانه مراجعه و فرم تکمیل شده در دفاتر اسناد رسمی را از طریق لینک تعهد محضری بارگذاری و ارسال نمایند.

4- برای افرادی که تحت پوشش ارگانها و نهادهای حمایتی (کمیته امداد امام خمینی (ره) بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثار گران و ...) هستند، ارائه اصل نامه از ارگان یا نهاد مربوطه جهت استفاده از تخفیفات قانونی الزامی می باشد.

توضیح 1 : نامه ارائه شده پس از صحت سنجی و استعلام از ارگان مربوطه در پرونده متقاضی ثبت خواهد شد.

توضیح 2 : طبق قانون متقاضیان تحت حمایت ارگان ها فقط برای یک بار مجاز به استفاده از تخفیفات در خرید انشعاب می باشند و در درخواست های بعدی تخفیفی لحاظ نخواهد شد.

توضیح 3 : برای متقاضيان اخذ انشعاب مساجد، حسينيه و دارالقران اخذ گواهی از اداره اوقاف و امور خيريه الزامی می باشد .

5- مراجعه به سازمان نظام مهندسي ساختمان براي متقاضيان خريد انشعاب براي آپارتمانهاي 4 طبقه به بالا و دريافت مجوز از سازمان مذكور قبل از خريد انشعاب و ارائه آن به امور آب و فاضلاب الزامي مي باشد.

6- ارائه پروانه بهره برداری براي انشعابات صنعتی و مجوز کسب يا پروانه ساخت برای انشعابات تجاری که در آن نوع کاربری قيد شده باشد، الزامي مي باشد.

7- قبض آب ملک مجاور

جزئیات خدمت : متوسط مدت زمان ارایه خدمت : هفت روز به شرط تکمیل مدارک و مستندات و پرداخت به موقع حق انشعاب
ساعات ارائه خدمت : تمامی ساعات شبانه روز
تعداد دفعات مراجعه حضوری : حداقل یک بار
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان :
مبلغ(مبالغ) شماره حساب (های) بانکی
براساس آخرین تعرفه های ابلاغی -
- -
- -
نحوه دسترسی به خدمت : اینترنتی webicon
پست الکترونیک webicon
تلفن گویا یا مرکز تماس webicon
تلفن همراه webicon
پیام کوتاه webicon
دفاتر ارائه خدمت یا پیشخوان دولت webicon
نمودار مراحل دریافت خدمت :
نمودار مراحل دریافت خدمت
جزئیات خدمت(شناسنامه خدمت)

دانلود فرم های درخواست خدمت :

چنانچه قصد مراجعه به دفاتر پیشخوان را دارید و می خواهید از این خدمت بهره مند شوید فرم زیر را دانلود نمایید تا از اطلاعات و مدارک مورد نیاز مطلع شوید.

ثبت درخواست خدمت :

چنانچه می خواهید از این خدمت بهره مند شوید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
لطفا برای ورود به سیستم بر روی لینک فوق کلیک نمایید.